Martinlaakson lukio, tukea opiskeluun

Asiasanat

KoulutusNuoretOpiskelijatOppilaat

Yksilöllistä tukea opiskeluun voi saada aina. Kannattaa olla itse aktiivinen ja pyytää tukea opettajilta, opinto-ohjaajilta, opiskeluhuollon toimijoilta, kansliasta jne.

Martsarin lukio, luontoretkellä

Martsarin opiskelijat luontoretkellä

Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, joka tukee opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja tulevaisuutta koskevia valintoja ja ratkaisuja. Ohjaustoiminta tukee opiskelijoiden hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, tarjoaa aineksia itsetuntemuksen ja -ohjautuvuuden lisääntymiseen sekä kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen.

Opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraamisesta ja tukemisesta huolehditaan yhteistyössä huoltajien ja opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa. Opiskelijan lukio-opintojen etenemisen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen suunnitelman, joka pitää sisällään opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman.

Aineenopettajat ja ryhmänohjaajat tukevat päivittäisessä työssään opiskeluhuoltohenkilöstön toimintaa. Martsarin opiskeluhuoltohenkilöstöön kuuluvat opinto-ohjaajat, erityisopettaja, koulukuraattori, ja -psykologi, koululääkäri ja kouluterveydenhoitajat. Heidän yhteystietonsa löydät näiltä kotisivuilta yhteystiedoista.

Lukuvuosisuunnitelman yhteydessä laaditaan ohjaussuunnitelma, joka sisältää seuraavat kokonaisuudet: Konkreettiset tavoitteet, työnjako eri toimijoiden kesken, nivelvaiheen ohjaus ja tiedonsiirto, yhteistyö sidosryhmien kanssa kuten jatko-opintopaikkojen, työelämän ja muiden lukion ulkopuolisten tahojen, kanssa, yhteistyö huoltajien kanssa, tiedotussuunnitelma sekä ohjaustoiminnan arvioinnin menettelytavat.

Opiskelijalle, jonka opiskelu on vaikeutunut sairauden tai muun hyväksyttävän syyn (lomamatka ei ole hyväksyttävä syy) tähden, voidaan antaa tukiopetusta. Tuemme myös opiskelijaa, joka kokee oppiainesisällön vaikeaksi ja toivoo tukiopetusta. Toivomme, että opiskelijat ovat itse aktiivisia ja ottavat yhteyttä opettajaan.

Psykiatrinen sairaanhoito Vantaalla